Polityka Prywatności

 

Polityka Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie informacji zasadach i regułach stosowanych do przetwarzania danych osobowych najemcy, będącego osobą fizyczną – klienta Student Depot.

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest STUDENT DEPOT Sp. z o.o. z siedzibą przy Litewska 1, 00-581 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000767970 (dalej jako „Administrator” lub „my”, „ADO”).

 1. Kontakt z Administratorem danych

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym wykonywania przysługujących Państwu praw, przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą̨ poczty elektronicznej na adres: iod@studentdepot.pl

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a)  w zakresie imię̨, nazwisko, adres lub dane firmy, nazwa uczelni, płeć́ w umowie najmu, w związku Państwa umową najmu z nami, jest niezbędność́ zawarcia i wykonania tej umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b)  w zakresie e-mail, telefon, imię̨ i nazwisko, kraj pochodzenia w związku z Państwa umową najmu z nami, dla celów ułatwienia komunikacji z nami, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

c)  w zakresie adresu e-mail, telefonu, dla celów marketingu bezpośredniego Administratora jest nim Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

d)  w zakresie utrwalania wizerunku w związku z użyciem kamer przemysłowych wokół budynku, prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności

zapewnienia bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3 lit b) i pkt. 3 d ).
Administrator przestanie przetwarzać́ Państwa dane w tych celach, chyba ze będzie w stanie wykazać́, że istnieją̨ ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są̨ nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Państwa lub że dane Państwa będą̨ niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́.

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mogą̨ Państwo w dowolnym momencie wnieść́ sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie w jakim przetwarzanie związane jest z takim marketingiem.

 1. Pozostałe przysługujące Państwu uprawnienia

a)  Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie mogą̨ Państwo skorzystać́ z prawa dostępu do swoich danych.

b)  Sprostowanie i uzupełnienie danych. Mają Państwo prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c)  Prawo do usunięcia danych. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

 • gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 • gdy dane osobowe nie są już̇ niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. 4 powyżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;

 • gdy dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego wskazanych w RODO.

 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d)  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Mają Państwo prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania, w przypadkach gdy:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

e) Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych następowałoby w oparciu o Państwa zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

f)  Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które dostarczyli. Mają Państwo także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

g) Prawo do skargi. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-f) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

6. Informacja dot. istnienia obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub w celu osiągnięcia powiązanego celu, a ich nieprzekazanie może skutkować tym, że nie będzie możliwe zawarcie Umowy i efektywne jej wykonanie czy też wykonanie takiego celu. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania tego celu

7. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:

a)  spółkom z grupy kapitałowej Administratora,

b)  pomiotom świadczący usługi informatyczne,

c)  podmiotom realizujący obsługę księgową,

d)  podmiotom świadczącym usługi ochrony budynków,

e)  organom państwowym, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane osobowe (zawarcie i wykonanie umowy) lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem mając na uwadze okres przedawnienia roszczeń. W zakresie danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingowych, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla realizacji których dane te są przetwarzane, tj. przez okres prowadzenia działań marketingowych lub do momentu wyrażenie przez Ciebie sprzeciwu, złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania czy usunięcie danych. W zakresie przechowywania danych z monitoringu, czas przechowywania nagrań będzie ściśle skorelowany z możliwością ich właściwego wykorzystania i nie będzie dłuższy niż miesiąc.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane przez Państwa dane osobowe.