REGULAMIN„Studencki must-have”

I.    ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.    Organizatorem konkursu Weekend w Student Depot (dalej „Konkurs”) jest spółka Student Depot Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Organizator”), pod adresem 00-581 Warszawa, ul. Litewska 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS nr 0000767970, NIP: 7010903397, REGON 38238370000000, posiadająca kapitał zakładowy 105 000,00 złotych.

2.    Przy organizacji i realizacji Konkursu, Organizator współpracuje z następującymi podmiotami:
1)    spółką SOCIAL LEADERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, NIP: 701-060-05-38 KRS: 0000629971,
2)    spółką REMARKABLE ONES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, NIP: 701-058-57-96 KRS: 0000622471.

3.    Konkurs realizowany jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
Każdy z uczestników przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz regulaminu portalu Facebook i zobowiązuje się do ich stosowania oraz przestrzegania.

4.    Konkurs trwa od 7 czerwca 2021 r. do 15 sierpnia 2021 r.

5.    W wyjątkowych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu lub zmiany terminu ogłoszenia zwycięzcy, o czym poinformuje uczestników za pośrednictwem portalu Facebook.

6.    Istotą konkursu jest wyłonienie, co tydzień, w czasie trwania konkursu, jednej osoby, która zostanie nagrodzona nagrodą przewidzianą w Konkursie (dalej „Zwycięzca”).

7.    Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku.
8.    Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:

a)    posiada konto w portalu społecznościowym Facebook;
b)    obserwuje profil StudentDepotPoland na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/StudentDepotPoland);
c)    wypełni formularz zgłoszeniowy, umieszczony w poście konkursowym;
d)    wykona zadanie konkursowe: Wypisz 3 rzeczy, które koniecznie muszą znaleźć się w Twoim pokoju studenckim.
2.    Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie elementów wskazanych w ust. 1 a) – d) powyżej w terminie od 7 czerwca 2021 r.
3.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a)    pracownicy lub członkowie Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem wskazanych w pkt. I.2. Regulaminu) oraz najbliżsi członkowie rodzin osób zarządzających tymi spółkami;
b)    osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

4.    Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 

III.    ZASADY UCZESTNICTWA

1.    Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są w okresie trwania Konkursu, przy czym wzięcie udziału jest uzależnione od prawidłowego zgłoszenia zgodnie z art. II ust. 2 powyżej. Decydująca jest data otrzymania wypełnionego formularza przez Organizatora.

2.    Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu.

3.    Zwycięzców Konkursu wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, w składzie określonym przez Organizatora.

4.    Komisja podczas wyboru Zwycięzców Konkursu będzie się kierowała kreatywnością, pomysłowością, inwencją twórczą, aspektami humorystycznymi oraz poprawnością wykonania zadania konkursowego.

5.    W ramach konkursu, spośród osób, które wykonały zadanie, co tydzień zostaną wybrani trzej zwycięzcy. Wybór będzie dokonywany co 7 dni, w każdy poniedziałek w terminie wskazanym w pkt I.4 Regulaminu. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym na portalu    społecznościowym Facebook.

6.    Opublikowana lista zwycięzców nie jest ostateczna i Organizator zastrzega sobie prawo do jej zmiany w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie

7.    Zgłoszenia konkursowe nieprawidłowo wypełnione, co w szczególności oznacza ogłoszenia niepełne, zawierające fałszywe dane lub w inny sposób niespełniające wymogów opisanych w niniejszym regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie.

8.    Organizator zastrzega sobie prawo do pozbawienia udziału w Konkursie uczestnika, którego zachowanie, w szczególności wypełnienie formularza lub wykonanie zadania konkursowego jest niezgodne z niniejszym regulaminem, powszechnie przyjętymi zasadami lub dobrymi obyczajami. W przypadku powiadomienia Organizatora o zaistnieniu podstaw pozbawienia udziału w Konkursie opisanych w zdaniu poprzedzającym w stosunku do konkretnego uczestnika Konkursu, Organizator dołoży wszelkich starań, aby zweryfikować takie powiadomienie oraz pozbawić tego uczestnika udziału w Konkursie.

 

IV.    NAGRODY W KONKURSIE

1.    W Konkursie przewidziane są 3 (trzy) nagrody w każdym tygodniu. Nagrodą dla Zwycięzcy w jest głośnik JBL GO 2.

2.    Przyznana nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

3.    W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy po nagrodę, poprzez wiadomość prywatną do fanpage’a StudentDepotPoland na portalu Facebook, z podaniem danych teleadresowych do jej wysyłki, w terminie 2 (dwóch) tygodni od poinformowania o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym, braku lub utrudnionego kontaktu Organizator może zadecydować o anulowaniu lub przyznaniu nagrody kolejnemu uczestnikowi Konkursu.

4.    W przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy kwotę zwolnioną z podatku dochodowego, zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % wartości przyznanej uczestnikowi nagrody. Nagroda opisana w zdaniu poprzedzającym posłuży opłaceniu podatku dochodowego od przyznanej Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

V.    REKLAMACJE

1.    Reklamacje związane z Konkursem należy wysyłać w formie pisemnej, na adres Organizatora oraz na adres elektroniczny: kontakt@studentdepot.pl, w terminie do 7 dni od ogłoszenia Zwycięzców.

2.    Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej reklamację, jak również szczegółowy opis przyczyny reklamacji.

3.    Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie przez Organizatora komisja reklamacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.

4.    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.

5.    Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.    Osoby, które złożyły reklamację zostaną powiadomione o rozpatrzeniu reklamacji listownie, w formie elektronicznej lub telefonicznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez komisję reklamacyjną.

7.    Decyzja komisji reklamacyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Nie wyłącza jednak prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

VI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie oraz w siedzibie Organizatora.

2.    Administratorem danych osobowych przekazanych w celu realizacji i obsługi niniejszego Konkursu jest Organizator. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu e-mail kontakt@studentdepot.pl. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu obsługi Konkursu, opublikowania wyników Konkursu, przekazania uczestnikom zadań konkursowych, przekazania Zwycięzcy nagrody, jak również w celach marketingowych. Dane osobowe przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami) i począwszy od 27 maja 2019 r. przy zachowaniu zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w czasie trwania niniejszego Konkursu, jak również po nim w przypadku obsługi związanej z nagrodami. W przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów marketingowych takie dane będą przetwarzane aż do wycofania zgody. Organizator może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie opisanych powyżej.

3.    Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwi udział w Konkursie. Podmiotowi danych przysługuje również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jak również skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, a w przypadku jej oddzielenia osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdym czasie wycofać taką zgodę kontaktując się w tym celu z Organizatorem.

4.    Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na Stronie co najmniej na 3 dni przed wprowadzeniem zmian.